Vedtekter:  
   
   

Pkt. 1 - Formål

Klubbens formål er å arbeide for fuglehundens utvikling, og skape en interesse til fuglejakt med hund, så vel i praktisk brukbarhet som i eksteriør. Det sosiale i klubben skal vektlegges. Det skal legges vekt på at fuglehundens kombinerte egenskaper som skogsfugl- og høyfjellshund blir ivaretatt og utviklet.

Klubben må oppmuntre til jaktdressur.

Klubben skal arbeide for et ansvarlig hundehold i samfunnet. Personer som er dømt for dyremisshandling etter Lov om dyrevern skal ikke ha tillitsverv i klubben.

Pkt. 2  - Medlemsskap

Som medlem av klubben kan opptas enhver kvinne eller mann. Kontingenten fastsettes på årsmøte og innbetales konto innen 31. mars samme år. Det medlem som tross for påkrav unnlater å betale sin kontingent blir strøket som medlem og er uberettiget til å delta i klubbens lukkede aktiviteter.

Pkt. 3 - Årsmøte

Årsmøte skal  holdes innen utgangen av februar. Ekstraordinære møter kan sammenkalles av styret når dette finner det påkrevd eller når minst 10 medlemmer skriftlig ber om slikt møte. Årsmøte skal bekjentgjøres minst 14 dager i forveien. 
 

Følgende punkter skal behandles av årsmøtet:

  1. Åpning og konstituering
  2. Kommentar til innkalling
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Styrets årsberetning,
  5. Regnskap og revisjonsberetning
  6. Fastsetting av neste års medlemskontingent
  7. Valg a styremedlemmer.
  8. Valg av revisor
  9. Valg av medlemmer til valgkomite. Valg skjer for to år av gangen

Andre saker som fremlegges av styret eller som innen 1 uke før årsmøtet, skriftlig er meddelt styre av et medlem 
 

Pkt. 4 - Avstemming

Besluttninger fattes ved simpelt flertall. Det stemmes åpent, men skriftlig om noen forlanger det. Ved likt stemmetall, avgjør formannens stemme unntatt ved valg, da skal loddtrekning avgjøre. Ved likt stemmetall ved skriftlig avstemning i annet ann valg, foretas ny avstemning.

Pkt. 5 – Styre

Klubbens styre skal bestå av 5 medlemmer som velges på årsmøter.

Leder, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer.

Leder velges for 1 år av gangen. Kasserer,sekretær og styremedlemmer velges for to år av gangen. Gjenvalg er tillatt.
 

Pkt. 6 – Styremøter

Lederen innkaller styret. Styret er beslutningsdyktig med minst 3 styremedlemmer til stede, deriblandt lederen eller 2 styremedlemmer, og telefonisk minst en til. I styret skal det stemmes åpent, og enhver beslutning fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør formannens stemme. Det skal føres møteprotokoll fra alle styremøter.

Pkt. 7 – Eksklusjon, strykning

Et medlem som handler mot klubbens lover, skader klubben eller forser seg på annen måte kan av styre advares, utelukkes for en nærmere bestemt tid, anmodes om å uttre eller ekskluderes. Eksklusjonsbeslutning må treffes av minst 3 personer i styret.

Pkt. 8 – Lovendringer, oppløsning

Forslag om klubbens oppløsning kan kun vedtas på årsmøte med 2/3 av flertallet eller ved uravstemning med simpelt flertall. Lovendringer kan kun foretas av ordinære eller ekstraordinære årsmøte og må vedtas med minst 2/3 av de gitte stemmer.

Pkt. 10 – Eiendeler

Så fremt klubben besluttes oppløst, tilfaller dens eiendeler en fuglehundklubb til fordel for fuglehundens fremmen. Som velges ved forslag og avstemming. 
 

Pkt. 11 – Bekjentgjørelse

Klubbens styre skal gjøre medlemmer kjent med disse lover.